z 8
Aktualny widok
1
REGULAMIN
ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
w UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE
Warszawa 2010
2
REGULAMIN
ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
w UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZ
AWIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§
1
Organizacja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwana dalej Organizacją Zakładową (w
skrócie OZ) działa według zasad ok
reślonych w Statucie NSZZ Solidarność oraz w niniejszym
Regulaminie.
§
2
Siedzibą władz Organizacji Zakładowej jest Warszawa.
§
3
Terenem działalności Organizacji Zakładowej jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego
filie.
Rozdział II
Ce
le i zadania Organizacji Zakładowej
§ 4
Celem Organizacji Zakładowej, oprócz celów wymienionych w Statucie, jest wpływ na kształtowanie
działalności Uczelni.
§
5
Organizacja Zakładowa realizuje swoje cele w sposób określony w Statucie oraz przez:
a) wy
rażanie opinii w sprawach szkolnictwa wyższego, nauki, techniki i oświaty,
b) wyrażanie opinii i podejmowanie aktywnych działań w sprawach życia publicznego kraju, zwłaszcza
polityki społecznej, gospodarczej i decyzji techniczno
-
gospodarczych,
c) wpływ na
podejmowanie decyzji dotyczących pracowników i emerytów a w szczególności w zakresie
zatrudniania, awansowania i zwalniania, zarobków, nagród i stypendiów oraz wszelkich świadczeń
socjalno
-
bytowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych,
d) reprezentow
anie członków OZ wobec władz Uczelni, a zwłaszcza:
-
udział w kolegialnych organach władz Uczelni przedstawicieli OZ delegowanych przez instancje
związkowe odpowiednich szczebli,
-
występowanie z opiniami dotyczącymi personalnej obsady kierowniczych stanow
isk w Uczelni,
e) odwoływanie się przedstawicieli OZ do opinii ogółu pracowników w przypadku kwestii o
zasadniczym znaczeniu dla Uniwersytetu i jego pracowników.
3
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§
6
Członkiem OZ może być każdy pracownik z
atrudniony w UKSW oraz rencista i emerytowany
pracownik UKSW.
§ 7
Członek OZ, oprócz praw wymienionych w Statucie, ma prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach wszystkich władz i organów OZ w charakterze obserwatora, z wyjątkiem
zebrań na których rozpatrywane
są sprawy wymagające poufności, a w zebraniach, podczas których
władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby
z prawem przedstawienia swojego
stanowiska. Jako poufne winny być traktowane wszystkie sprawy osobiste, jeżeli osoba której one
dotycz
ą nie wyrazi pisemnie lub publicznie ustnie zgody na jawne ich traktowanie,
b) wglądu w dokumenty OZ,
c) z upoważnienia władz związkowych właściwego szczebla, reprezentować wobec pracodawcy
-
członków OZ.
§
8
Członek OZ, oprócz obowiązków wymienionych w
Statucie, jest obowiązany przestrzegać postanowień
niniejszego Regulaminu.
Rozdział IV
Władze, struktura i zasady działania Organizacji Zakładowej
§
9
Władzami OZ są:
a) Zakładowe Zebranie Delegatów
władza stanowiąca
b) Komisja Zakładowa
władza w
ykonawcza
c) Zakładowa Komisja Rewizyjna
władza kontrolna
§
10
Podstawową jednostką OZ jest Koło zrzeszające pracowników zatrudnionych w danej jednostce
organizacyjnej Uczelni. Renciści i emerytowani pracownicy UKSW mogą być członkami kół jednostek
mac
ierzystych lub tworzyć odrębne Koła, związane albo nie związane z jednostką macierzystą. Koło
powinno liczyć co najmniej 5 członków.
§
11
Jeżeli w jednostce organizacyjnej Uczelni działa kilka Kół, mogą one tworzyć porozumienie
wyłaniające wspólne przeds
tawicielstwo (Komisję Porozumiewawczą
)
reprezentujące je wobec władz
jednostki.
§
12
Organizacja Zakładowa, oprócz postanowień zawartych w Statucie, przyjmuje następujące zasady: